Zheng Chen

From WikiLit
Jump to: navigation, search
Researcher (help)
Zheng Chen
Position:
Affiliation: Microsoft Research Asia
City: Beijing
Country: China
Interest(s):
Databases:
Other wikis: AcaWiki Brede Wiki GM-RKB WikiPapers
Link(s):
Search: Google

Publication(s)
  1. Enhancing text clustering by leveraging Wikipedia semantics (Jian Hu Lujun Fang Yang Cao Hua-Jun Zeng Hua Li Qiang Yang Zheng Chen 2008)
  2. Understanding user's query intent with Wikipedia (Jian Hu Gang Wang Fred Lochovsky Jian tao Sun Zheng Chen 2009)
  3. Using Wikipedia knowledge to improve text classification (Pu Wang Jian Hu Hua-Jun Zeng Zheng Chen 2009)
Zheng Chen is a researcher who works in China.